NOTĂ DE INFORMARE A
SC CONSILIUM BROKER DE ASIGURARE SRL
CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA SI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 
 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC CONSILIUM BROKER DE ASIGURARE SRL ("Operatorul") prelucrează date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră ("Date cu Caracter Personal") in vederea îndeplinirii unor operațiuni si scopuri legitime legate de desfășurarea activităților de asigurări specifice derulării activității noastre.
Datele cu Caracter Personal vor fi colectate si prelucrate numai in măsura permisa prin Legea nr. 677/2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulația libera a acestor date.
Datele ce urmează a fi colectate direct de la dumneavoastră se refera la :
a) Nume;
b) Prenume;
c) Numele si prenumele membrilor de familie;
d) Cod Numeric Personal;
e) Seria si numărul actului de identitate, sexul;
f) Data si locul nașterii;
g) Cetățenia;
h) Semnătura;
i) Datele din actele de stare civila;
j) Date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare;
k) Caracteristici fizice/antropometrice;
l) Telefon/fax;
m) Adresa (domiciliu/reședința);
n) Starea de sănătate;
o) E‐mail, profesie;
p) Loc de munca;
q) Formare profesionala – diplome – studii;
r) Date bancare.
Informațiile vor fi colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restricțiilor de securitate si protecție impuse de lege.
Informațiile vor fi folosite in scopul general al realizării operațiunilor de asigurare, si, in special, in scopul încheierii si gestionarii polițelor de asigurare, operațiune derulata de/in colaborare cu societatea noastră.
Datele cu Caracter Personal vor fi controlate de către utilizatori autorizați, identificați prin numele unic de utilizator. Partenerii contractuali ai societății, alte companii din același grup cu operatorul, societati de asigurare si reasigurare, precum si Împuterniciții operatorului (in conformitate cu art. 3 lit. f) din Legea nr. 677/2001), vor avea de asemenea acces la aceste informații in scopul realizării scopurilor prezentate mai sus, având obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
In cazul in care compania noastră, sau o parte din aceasta va fi vânduta, va fuziona sau va fi transferata in alt mod către o alta entitate, acestea vor avea acces, in condițiile menționate anterior, la Datele cu Caracter Personal. De asemenea, este posibil ca, in anumite circumstanțe, sa fie nevoie sa divulgam datele dumneavoastră către anumite autorități legale si de reglementare (inclusiv autoritățile fiscale), către contabilii, auditorii, avocații sau alți asemenea consilieri externi ai companiei, sau către terțe persoane care furnizează produse si servicii companiei (furnizorii de sisteme IT, organizațiile financiare, etc.). Vom putea divulga aceste date ori de cate ori legea o impune, sau in situația in care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege in favoarea noastră, pentru a acționa in justiție contra oricărei activități ilegale, sau pentru a proteja sănătatea oricărei persoane.
Societatea noastră va putea colecta si stoca aceste informații in forme diverse ( ex., in forma scrisa, electronica, etc.). Acestea vor fi stocate pe întreaga perioada de desfășurare activității societății.
Am implementat anumite masuri de securitate pentru a asigura confidențialitatea informațiilor din baza noastră de date, in conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislația relevanta. In legătura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si in baza condițiilor specificate in legea 677/2001, va puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:
a) Dreptul de a va accesa Datele cu Caracter Personal;
b) Dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau blocarea corespunzătoare a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal;
c) Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, in scopul de a evalua anumite aspecte personale);
d) Dreptul de a va adresa instanței de judecata in legătura cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.
Drepturile la care se face referire in alineatele a) ‐ c) de mai sus pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise adresate societății noastre.
Datele dumneavoastră vor fi transferate în state membre ale Uniunii Europene, in scopul general al realizării operațiunilor de asigurare si reasigurare.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.